Naam: Dimmen van den Houten.
Geboren: Woensdag 7 Augustus 1799 te Goedereede.
Gedoopt: Donderdag 29 Augustus 1799 te Goedereede.
Ouders: Johannes van den Houten en Lena Janse Reijnbrand.

Huwde op Vrijdag 25 Augustus 1820 te Goedereede met:
Naam: Arentje Pippeling.
Geboren: ± 1799 te Goedereede.
Overleden: Vrijdag 31 Maart 1837 te Goedereede op 38 jarige leeftijd.
Ouders: Leendert Pippeling en Jannetje van Splunder.

                        Zij kregen 7 kinderen:

1. Naam: Johannes van den Houten.
Geboren: Dinsdag 20 Februari 1821 te Goedereede.
Beroep: Arbeider.

2. Naam: Jannetje van den Houten.
Geboren: Donderdag 12 September 1822 te Goedereede.

3. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Dinsdag 2 November 1824 te Goedereede.
Gedoopt: Vrijdag 5 November 1824 te Goedereede.
Overleden: Vrijdag 19 Mei 1893 te Goedereede op 68½ jarige leeftijd.
Beroep: Arbeider.
Huwde op Vrijdag 20 Maart 1857 te Goedereede met:
Naam: Trijntje van Es.
Geboren: Zondag 14 September 1817 te Stellendam.
Overleden: Zaterdag 27 April 1895 te Stellendam op 77½ jarige leeftijd.
Ouders: Pieter van Es en Jacoba Groenendijk.

4. Naam: Lena van den Houten.
Geboren: Donderdag 30 Augustus 1827 te Goedereede.
Overleden: Zondag 16 December 1849 te Goedereede op 22¼ jarige leeftijd.

5. Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: Zondag 5 September 1830 te Goedereede.
Beroep: Arbeider.

6. Naam: Johanna van den Houten.
Geboren: Vrijdag 27 September 1833 te Goedereede.
Beroep: Arbeider.

7. Naam: Gerrit van den Houten.
Geboren: Zaterdag 29 Oktober 1836 te Goedereede.
Overleden: Donderdag 21 Juni 1838 te Goedereede slecht 1¾ jaar oud.In de Nieuwe Rotterdamse courant van Donderdag 16 Maart 1848 is het volgende te lezen:
Goedereede, 14 Maart. Heden in den vroegen morgen is aan de noordzijde van
den Ooster, ruim een uur van den wal, aan de grond geraakt, het fransch
fregatschip l' Auguste et Marie, capitein J. F. Demée, laatst van Newcastle met
een lading steenkolen naar Nantes, alwaar het schip te huis behoort; een sterke
noordewind en zeer hooge zee maakte bet de bemanning ondoenlijk om het
schip van de droogte af te krijgen ; herhaalde seinen tot hulp bleven
vruchteloos en om 8 ure verliet eene sloep met 5 man het schip om adsistentie
te zoeken; van deze heeft men nog niets vernomen en zij zijn vermoedelijk in
Zeeland geland. Zoodra men hier het schip ontdekte maakte eene sloep zich
gereed, wier bemanning met zeer veel inspanning, ja zelfs met levensgevaar, het
schip ten 11 ure bereikte, en in den namiddag de verdere equipage, bestaande
uit den kapitein en 9 man, behouden aan wal bragt. Eene dergelijke daad
verdient vermelding en de namen bekend te worden , niet alleen van den
ijverigen en kundigen schipper Aren van den Tak , maar ook van zijne overige
manschappen bestaande uit: C. Lokker Cz., C. Lokker Jz., C. en F. den
Hartog, C. van den Tak, L. van Es, D. van den Houten, J. en C. Dekker. Er
bestaat weinig hoop tot behoud van het schip; vijf sloepen maken zich gereed
om dezen nacht naar zee te gaan , ten einde mogelijk nog iets te redden.


In de Nieuwe Rotterdamsche courant van Donderdag 6 Juli 1848 is het
volgende te lezen:
Directeuren der hier ter stede gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot
Redding van Schipbreukelingen
, hebben in hunne vergadering van heden
besloten te doen uitreiken : aan schipper A. van den Tak , wonende te
Goedereede, de groote zilveren medaille; en aan C. van den Tak, Corn. Lokker
Czn., Corn. Lokker Jac.zn., Steven van Es, Corn. Dekker, Jac. Dekker,
Dimmen van den Houten, Corn. den Hartog en Flip den Hartog (die onder
zijn bestuur den ijssloep bemand hebben), ieder de som van f 10, voor het
op den 14 Maart jl., bij storm weder en hoogloopende branding, redden van
een gedeelte der equipagie van het op den Ooster gestrandde fransche
fregatschip l'Auguste & Marie, gevoerd door kapt. C. J. Demée, en voor
dezelve veilig aan land te hebben gebragt; terwijl mede aan onderscheidene
weduwen, wier echtgenooten in zee zijn omgekomen, uit het zoo weldadig
fonds van wijlen mejufvr. Ida Maria de Raath, op nieuw onderstand is
uitgereikt.


In het Dagblad van 's Gravenhage van Woensdag 2 Augustus 1848 is het
volgende te lezen:
Den 14 Maart 11. heeft schippert, van der Tak, uit Goes, met zijne
onderhoorige manschappen , C. van der Tak , Com. Lokker, Cz.., C. Lokker,
Jacs., Steven van Es, Corn. Dekkers, Jacob Dekker Dimmen van den
Houten
, Corn. den Hartog en Flip den Hartog , door middel van eene ijssloep,
met storm weder gered een gedeelte de. equipagie van het op den Ooster
gestrand en verbrijzeld Fransche fregatschip Auguste en Marie, gevoerd door
kapitein C. F. Demée, en veilig aan wal gebragt. De te Rotterdam gevestigde
Zuidhollandsche Maatschappij tot redden van schipbreukelingen heeft die edele
daad met welgevallen beschouwd en luisterrijk beloond, en wel door aan
gemelden schipper te doen uitreiken hare groote zilveren medaille, en aan
ieder der manschappen een gouden tienguldenstuk.

Terug naar de start pagina.
Name: Dimmen van den Houten.
Born: August 7, 1799 in Goedereede.
Baptized: August 29, 1799 in Goedereede.
Parents: Johannes van den Houten and Lena Janse Reijnbrand.

Married on Friday, August 25, 1820 in Goedereede with:
Name: Arentje Pippeling.
Born: ± 1799 in Goedereede.
Deceased: Ftiday, March 31, 1837 in Goedereede at 38 years of age.
Parents: Leendert Pippeling and Jannetje van Splunder.

                        They had 7 children:

1. Name: Johannes van den Houten.
Born: Tuesday, February 20, 1821 in Goedereede.
Occupation: Workman.

2. Name: Jannetje van den Houten.
Born: Thursday, September 12, 1822 in Goedereede.

3. Name: Jan van den Houten.
Born: Tuesday, November 2, 1824 in Goedereede.
Baptized: Friday, November 5, 1824 in Goedereede.
Deceased: Friday, May 19, 1893 in Goedereede at 68½ years of age.
Occupation: Workman.
Married on Friday, March 20, 1857 in Goedereede with:
Name: Trijntje van Es.
Born: Sunday, September 14, 1817 in Stellendam.
Deceased: Saturday, April 27, 1895 te Stellendam at 77½ years of age.
Parents: Pieter van Es and Jacoba Groenendijk.

4. Name: Lena van den Houten.
Born: Thursday, August 30, 1827 in Goedereede.
Deceased: Sunday, December 16, 1849 in Goedereede at 22¼ years of age.

5. Name: Leendert van den Houten.
Born: Sunday, September 5, 1830 in Goedereede.
Occupation: Workman.

6. Name: Johanna van den Houten.
Born: Friday, September 27, 1833 in Goedereede.
Occupation: Workman.

7. Name: Gerrit van den Houten.
Born: Saturday, October 29, 1836 in Goedereede.
Deceased: Thursday, June 21, 1838 in Goedereede only 1¾ years old.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie