Naam: Cornelius (Cornelis) van den Houten.
Gedoopt: Dinsdag 12 Maart 1793 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van doopakte.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zaterdag 28 Februari 1835 om 13:00 uur in Wijk A huisnummer 170
te Hoeven op bijna 42 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Ouders: Christophorus (Christoffel, Stoffel) van den Houten en Anna van den Bos(ch).

Huwde op Dinsdag 8 Februari 1825 te Dinteloord met:
Naam: Jacoba Vermunt.
Gedoopt: Zaterdag 14 November 1795 te Hoeven.
Zie scan van doopakte.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Woensdag 5 December 1877 om 07:00 uur te Hoeven op 82 jarige leeftijd.
Zie scan van Overlijdensakte.
Ouders: Jacobus Vermunt en Johanna de Rooij.

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Christoffel van den Houte.
Geboren: Zaterdag 19 November 1825 om 12:00 uur in de Leistraat te Hoeven.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Woensdag 13 Januari 1886 om 23:00 uur te Hoeven op 60 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

2. Naam: Jacoba van den Houten.
Geboren: Vrijdag 2 Maart 1827 om 06:00 uur te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van geboorteakte.

3. Naam: Johannis van den Houten.
Geboren: Woensdag 7 Januari 1829 om 02:00 uur te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Woensdag 21 Oktober 1835 om 12:00 uur in huisnummer 195 te Hoeven op
6¾ jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

4. Naam: Marijn van den Hout.
Geboren: Zaterdag 12 November 1831 om 23:00 uur te Hoeven.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Winkelier.

5. Naam: Anna van den Houten.
Geboren: Vrijdag 30 Mei 1834 om 05:00 uur te Hoeven.
Zie scan van geboorteakte.In de doopakte's van de kinderen staat dat den vader heeft verklaard niet te kunnen schrijven.Vermelding in notarieel archief op Vrijdag 21 September 1877.
Inhoud akte: veiling voor Jacoba Vermunt, weduwe van Cornelis van den Houten te Hoeven,
van huis, erf en tuin te Hoeven, sectie D nrs. 339 en 340, groot 12.47 are, ingezet op fl. 800,-
(voor finale toewijzing d.d. 5 Oktober, zie akte nr. 194
Datum akte: 21-09-1977
Voor akte, zie not. archieven 1843/1895 inv.nr. 2537, aktenr. 185Vermelding in notarieel archief op Vrijdag 5 Oktober 1877 Hoeven.
Inhoud akte: verkoop van roerend goed op verzoek van Jacoba Vermunt, weduwe van
Cornelis van den Houten te Hoeven, Marijn van den Houten, Christoffel van den Houten
te Hoeven en Jan de Vooght te Oudenbosch, opbrengst fl 55,65.
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1843/1895 inv.nr. 2537, aktenr. 193Vermelding in notarieel archief op Zaterdag 29 December 1877.
Inhoud akte: royement door Philippus Jacobus Carolus Krüger te Oudenbosch van een
inschrijving, genomen ten hypotheekkantore te Breda op 17 Februari 1860, deel 111 nr. 95,
ten behoeve van Paulina Maria van Gils, eerder weduwe van Philippus Jacobus Krüger thans
van Johannes Franciscus van Bakhoven, ten laste van Jacoba Vermunt, weduwe van Cornelis
van den Houten te Hoeven.
Datum akte: 29-12-1877
Aktenr. 249 (NB: alleen vermelding in repertoire; akte zelf niet aanwezig).

Terug naar de start pagina.
Name: Cornelius (Cornelis) van den Houten.
Baptized: Tuesday, March 12, 1793 in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of baptized certificate.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, February 28, 1835 at 13:00 hrs. in District A housenumber 170
in Hoeven at almost 42 years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Christophorus (Christoffel, Stoffel) van den Houten and Anna van den Bos(ch).

Married on Tuesday, February 8, 1825 in Dinteloord with:
Name: Jacoba Vermunt.
Baptized: Saturday, November 14, 1795 in Hoeven.
See scan of baptized certificate.
Occupation: Worker.
Deceased: Wednesday, December 5, 1877 at 07:00 hrs. in Hoeven at 82 years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Jacobus Vermunt and Johanna de Rooij.

                        They had 5 children:

1. Name: Christoffel van den Houte.
Born: Saturday, November 19, 1825 at 12:00 uur in the Leistraat in Hoeven.
Occupation: Worker.
Deceased: Wednesday, January 13, 1886 at 23:00 hrs. in Hoeven at 60 years of age.
See scan of death certificate.

2. Name: Jacoba van den Houten.
Born: Friday, March 2, 1827 at 06:00 hrs. in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of birth certificate.

3. Name: Johannis van den Houten.
Born: Wednesday, January 7, 1829 at 02:00 hrs. in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of birt certificate.
Deceased: Wednesday, October 21, 1835 at 12:00 hrs. in housenumber 195 in Hoeven at
6¾ years of age.
See scan of death certificate.

4. Name: Marijn van den Hout.
Born: Saturday, November 12, 1831 at 23:00 hrs. in Hoeven.
See scan of birth certificate.
Occupation: Shopkeeper.

5. Name: Anna van den Houten.
Born: Friday, May 30, 1834 at 05:00 hrs. in Hoeven.
See scan of birth certificate.In the birth certificates the father stated that he could not write.Enter in notarial archives on Friday, September 21, 1877.
Contents note: for auction Jacoba Vermunt, widow of Cornelis van den Houten in Hoeven,
from home, yard and garden Hoeven, Section D Nos. 339 and 340, large 12.47 are,
deployed to fl 800, - (for final award dated October 5, see Act No. 194
Act Date: 21/09/1977
In deed, see. 1843/1895 archives inv.nr. 2537, aktenr. 185Enter in notarial archives on Friday, October 5, 1877 Hoeven.
Contents note: sale of movable property at the request of Jacoba Vermunt, widow of
Cornelis van den Houten in Hoeven, Marijn van den Houten, Christoffel van den Houten
and Jan de Vooght in Oudenbosch, yield 55.65 fl.
In deed, archives Roosendaal 1843/1895 inv 2537, aktenr. 193Enter in notarial archives on Saturday, December 29, 1877.
Contents note: expulsion by Carolus Philippus Jacobus Krüger Oudenbosch to a
registration taken at mortgage offices in Breda on February 17, 1860, No. 111 Part 95, for
Paulina Maria van Gils, previously widow of Philip Krüger currently Johannes Jacobus
Franciscus Bakhoven, to Jacoba Vermunt, widow of Cornelis van den Houten in Hoeven.
Act Date: 29/12/1877
Aktenr. 249 (Note: only entry in repertory, instrument not present).

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie