Naam: Anthoni Johan (Anthoni Jan) van den Houte.
Geboren: Zondag 19 Maart 1713 te Zierikzee.
Beroep: Eerst kapitein comp. voetvolk, toen commies der convooien en licenten
tot overlijden, weesmeester 1755-1759, 1765-1767.
Overleden: Maandag 17 Februari 1777 te Zierikzee op 63¾ jarige leeftijd.
Ouders: Dr. Jacob van den Houte en Anthonia Martha Hoffer.

Huwde voor de eerste keer in 1737 te Zierikzee met:
Naam: Anna Emerentia Sevorin.
Geboren: in Vlissingen.
Begraven: Maandag 14 Januari 1754 te Zierikzee.

Huwde voor de tweede keer op Maandag 10 Mei 1756 te Zierikzee met:
Naam: Johanna van Duyn.
Gedoopt: Woensdag 21 Januari 1722 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 8 November 1763 te Zierikzee op 41¾ jarige leeftijd,
9 dagen na de geboorte van haar derde kind.
Ouders: Isaak van Duyn en Cornelia van der Heul.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Jonkvrouwe Isabella Cornelia van den Houte.
Geboren: Dinsdag 2 Januari 1759 te Zierikzee.
Overleden: Zondag 30 April 1837 te Dordrecht op 78¼ jarige leeftijd.
Huwde op Zondag 23 Juni 1776 te Sir Jansland met:
Naam: Dr. Abraham Jacob 's Graeuwen.
Geboren: Vrijdag 22 December 1747 te Zutphen.
Beroep: Raad (1791-1795), Schepen (1790-1795), 1796, Burgemeester 1793,
Pensionaris-honorair (1772-1790), Stadsdocter (1773-1796), Heemraad van
Schouwen 1778, 1779, Griffier (1779-1790), Kraanmeester (1790-1796),
Overdeken Bakkersgilde (1791-1796), Regent Oudemanhuis (1791-1796),
Landrechter van Schouwen 1794.
Overleden: Zaterdag 30 Juli 1796 te Zierikzee op 48½ jarige leeftijd.
Ouders: Dr. Paulus 's Graeuwen en Judith Schluiter.
Abraham was eerst op Donderdag 8 Juli 1773 in ondertrouw gegaan met:
Naam: Wilhelmina Agatha Nies.
Geboren: te Ruurlo.
Overleden: Nog voor het huwelijk tusschen 11 en 18 Juli 1773.
Abraham huwde daarna op Zondag 29 Mei 1774 te Groningen met:
Naam: Richardina Gockinga.
Geboren: 1751 te Zuidbroek.
Overleden: Dinsdag 27 December 1774 te Zierikzee op ± 23 jarige leeftijd.
Ouders: Henric Gockinga en Allegonda Veltman.
Daarna huwde Abraham met Isabella Cornelia van den Houte.
Zij woonden eerst Zuiderzijde Oudehaven, nu D 412, en vervolgens Noordzijde
Oude Haven, nu A 344.
Dr. Abraham Jacobs 's Graeuwen werd 14 Mei 1772 poorter van Zierikzee,
studeerde te Harderwijk (ingeschreven 19 Juni 1764) en werd aldaar in April 1771
tot doctor in de geneeskunde bevorderd. Behalve zijn dissertatie zag van hem het
licht een verhandeling over de geelzucht en over den kinkhoest, beide met zilver
door geleerde genootschappen bekroond. Toen hij in 1796 overleed, werd de
waarde zijner nalatenschap op ƒ 9360 berekend; de aanzienlijke bibliotheek werd
door een boekhandelaar op ƒ 4800 getaxeerd. In 1775 hield hij 2 dienstboden, in
1782 2 dienstboden en een speelwagen zonder paarden en in 1794 3 dienstboden
en een gesloten rijtuig met glazen. Zijn weduwe Isabella Cornelia van den Houte
vertrok 19 Maart 1797 met att. naar Amsterdam.
Isabella Cornelia van den Houte vertrok na haar mans overlijden naar Leiden, waar
zij in 1803 woonde.

2. Naam: Mr. Jacob van den Houte.
Gedoopt: Woensdag 19 November 1760 te Zierikzee.
Beroep: Secretaris en pensionaris 1780-1788, secretaris Provinciale rekenkamer
1788-1795, secretaris Departementaal bestuur van Zeeland 1802, requestmeester
belast met den dienst der bruggen en wegen, ridder Legioen van Eer.
Overleden: Maandag 10 Februari 1812 te Amsterdam op 51¼ jarige leeftijd.
Huwde op Maandag 3 Maart 1783 te Middelburg met:
Naam: Jonkvrouwe Cornelia Pieternella van de Spiegel.
Geboren: Donderdag 2 Juli 1761 te Goes.
Overleden: Zaterdag 24 Januari 1829 te IJselstein op 67½ jarige leeftijd.
Ouders: Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en Digna Johanna Ossewaarde.
Zij kregen kinderen, maar daar heb ik de gegevens niet van.
Op den 29 Jan. 1774 maakte Dr. Job Bastert zijn testament voor notaris Willem
Houwer en schonk daarbij o.a. aan Jacob van den Houte, zoon van de Heer Anthoni
Jan van den Houte een groen drinkglaasje zeer konstig rontom met zilver beslagen,
en voorheen door den Heer van Odijk, Premier Noble van Zeeland, vereerd aan zijn
Heer Testateurs Oom dHr. Dr. Jan Stamperius, Hebbende den Heer Odijk het zelve
gekregen van Koning Willem de Derde.

3. Naam: Isak van den Houte.
Gedoopt: Zondag 30 Oktober 1763 te Zierikzee.
Begraven: Zaterdag 19 November 1763 te Zierikzee slechts 20 dagen oud.

Anthoni huwde op Zondag 3 Juni 1764 te Serooskerke voor de derde keer, nu met:
Naam: Clara van Duyn.
Gedoopt: Zondag 21 Augustus 1729 te Zierikzee.
Beroep: Regentes weeshuis 1783-1795.
Overleden: Zondag 20 April 1806 te Zierikzee op 76¾ jarige leeftijd.
Ouders: Leonard van Duyn en Stoffelina Zandijk.

                        Zij kregen 1 kind:

1/4. Naam: Antonia Martha van den Houte.
Gedoopt: Woensdag 23 Maart 1768 te Zierikzee.
Begraven: Dinsdag 8 Augustus 1769 te Zierikzee slechts 16 maanden oud.Anthoni Johan van den Houte, die eerst als kapitein van een comp. voetvolk in
het leger gediend had, kwam met zijn 1e vrouw in het najaar van 1749 uit Doornik
te Zierikzee terug. Hij woonde Zuidzijde Kerkhof, 2e huis ten Oosten van het Raamstraatje.
Naast hem woonde Daniel Maurits de Brauw (1739-1804), ongehuwd, Raad (1765-
1795), Schepen (1760-1766), (1769-1786), Burgemeester 1773, 1777, 1781, 1785,
1792, Thesaurier (1787-1790), (1793-1795), Landrechter van Schouwen 1759, 1760,
1774, 1778, 1782, 1786, Secretaris Landrecht (1770-1773), Ontvanger familie-,
dienstboden-, karos-, wagen- en paardengeld (1773-1782, Overdeken Kramersgilde
(1775-1795), Regent Weeshuis (1779-1795), Ontvanger huisschatting (1782-1789),
Ontvanger 200en penning over Duiveland, Dreischor, Zonnemaire en Noordgouwe
(1789-1796), Heemraad van Schouwen 1791, Weesmeester 1793, 1794.

Zijn zoon Mr. Jacob van den Houte, die in 1788 als secretaris der Provinciale Rekenkamer naar Middelburg verhuisd was, verkocht 17 Febr. 1798 voor £ 500
aan Baltum de Vos de hofstede "Lapschuur" in den Oudeweg met 4 gem. 32 roeden
weide, genaamd "de Vijverweide" in Jannissebevang en 4 gem. 35 roeden korenland.
Voor alle boomen en hout in het boschje en de boomen voor en op de hofstede
moest nog £ 150 worden betaald. Op die hofstede had de familie van den Houte
kamers voor een zomerverblijf gehad.


Bron: De vroedschap van Zierikzee, van de tweede helft der 16de eeuw
tot 1795 van P. D. de Vos.

Terug naar de start pagina.
Name: Anthoni Johan (Anthoni Jan) van den Houte.
Born: Zondag 19 Maart 1713 te Zierikzee.
Occupation: First master comp. foot soldiers, then clerk of the convoy and licenses
to death, orphan master 1755-1759, 1765-1767.
Deceased: Monday, February 17, 1777 in Zierikzee at 63¾ years of age.
Parents: Dr. Jacob van den Houte and Anthonia Martha Hoffer.

Married for the first time in 1737 in Zierikzee with:
Name: Anna Emerentia Sevorin.
Born: in Vlissingen.
Interred: Monday, January 14, 1754 in Zierikzee.

Married for the second time on Monday, May 10, 1756 in Zierikzee with:
Name: Johanna van Duyn.
Baptized: Wednesday, January 21, 1722 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, November 8, 1763 in Zierikzee at 41¾ years of age,
9 days after the birth of her third child.
Parents: Isaak van Duyn and Cornelia van der Heul.

                        They had 3 children:

1. Name: Isabella Cornelia van den Houte.
Born: Tuesday, January 2, 1759 in Zierikzee.
Deceased: Sunday, April 30, 1837 in Dordrecht at 78¼ years of age.
Married on Sunday, June 23, 1776 in Sir Jansland with:
Name: Dr. Abraham Jacob 's Graeuwen.
Born: Friday, December 22, 1747 in Zutphen.
Deceased: Saturday, July 30, 1796 in Zierikzee at 48½ years of age.
Parents: Dr. Paulus 's Graeuwen and Judith Schluiter.
Abraham was first engaged to be married on Thursday, July 8, 1773:
Name: Wilhelmina Agatha Nies.
Born: in Ruurlo.
Deceased: Before the marriage between July 11 and July 18, 1773.
Abraham then married on Sunday, May 29, 1774 in Groningen with:
Name: Richardina Gockinga.
Born: 1751 in Zuidbroek.
Deceased: Tuesday, December 27, 1774 in Zierikzee at ± 23 years of age.
Parents: Henric Gockinga Allegonda and Veltman.
Abraham then married Isabella Cornelia van den Houte.
They lived first Zuiderzijde Oudehaven, now D 412, and later Noordzijde
Oude Haven, now A 344.
Isabella Cornelia van den Houte left, after her husband died, to Leiden in 1803 where
she lived.

2. Name: Mr. Jacob van den Houte.
Baptized: Wednesday, November 19, 1760 in Zierikzee.
Occupation: Secretary and pensionary 1780-1788, Secretary Provincial Audit
Office 1788-1795, Secretary Departmental Board Zealand 1802, request master
entrusted with the ministry of roads and bridges, Knight Legion of Honor.
Deceased: Monday, February 10, 1812 in Amsterdam at 51¼ years of age.
Married on Monday, March 3, 1783 in Middelburg with:
Name: Cornelia Pieternella van de Spiegel.
Born: Thursday, July 2, 1761 in Goes.
Deceased: Saturday, January 24, 1829 in IJselstein at 67½ years of age.
Parents: Mr. Laurens Pieter van de Spiegel and Digna Johanna Ossewaarde.
They had children, but I have not the data.

3. Name: Isak van den Houte.
Baptized: Sunday, October 30, 1763 in Zierikzee.
Interred: Saturday, November 19, 1763 in Zierikzee only 20 days old.

Anthoni married on Sunday, June 3, 1764 in Serooskerke for the third time, now with:
Name: Clara van Duyn.
Baptized: Sunday, August 21, 1729 in Zierikzee.
Occupation: Regent orphanage 1783-1795.
Deceased: Sunday, April 20, 1806 in Zierikzee at 76¾ years of age.
Parents: Leonard van Duyn and Stoffelina Zandijk.

                        They had 1 child:

1/4. Name: Antonia Martha van den Houte.
Baptized: Wednesday, March 23, 1768 in Zierikzee.
Interred: Tuesday, August 8, 1769 in Zierikzee only 16 months old.Anthoni Johan van den Houte, who first as captain of a comp. foot soldiers in the
army had served, came with his first wife in the autumn of 1749 from Doornik back
in Zierikzee. He lived South Side Cemetery, second house east of the Raamstraatje.

His son Mr. Jacob van den Houte, who in 1788 as secretary of the Provincial Court
was moved to Middelburg, sold 17 Febr. 1798 for 500 pounds, to Baltum de Vos, the
homestead "Lapschuur" in the Oudeweg with 4 gem. 32 rods meadow, called  "The
Vijverweide" in Jannissebevang and 4 gem. 35 rods corn country. For all trees and
timber on the grove and the trees on the homestead they still had 150 pounds to be
paid. On the homestead, the family van den Houte had rooms for a summer residence.


Source: The town council of Zierikzee, the second half of the 16th century
to 1795 by P. D. de Vos.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie