Naam: Ds. Josias van den Houten.
Geboren: 1582 te Sluis.
Opleiding: Student Theologie te Leiden 1606.
Beroep: Gereformeerd Predikant te Renesse en Noordwelle vanaf Januari 1609 - 1621,
Gereformeerd Predikant te Zierikzee vanaf Oktober 1621 - 1623.
Overleden: Januari 1623 te Zierikzee op 41 jarige leeftijd.
Ouders: Ds. Gillis van den Houten en ?.

Huwde voor de eerste keer op Vrijdag 20 April 1610 te Zierikzee met:
Naam: Judith Jasonsd. Oudejans.
Geboren: te Zierikzee.
Vader: Jason Jansz. Oudejans, geboren in 1557, zoon van Jan Oude Jansz. en
Adriana Jasonsdr. Pratensis.
Beroep: Raad (1605-1613), Schepen (1604-1608), (1611-1613), Weesmeester 1608,
1610, 1611, Ouderling Herv. Gemeente 1610.
Apotheker en kruidenier aan de zuidzijde van de Appelmarkt te Zierikzee,
Regent, Ouderling in 1610.
Moeder: Pieternella Jansdr.
Geboren: te Dordrecht.
Weduwe van de op 4 Nov. 1579 overleden Zierikzeeschen predikant Gerardus van
Cuilenburg.

                        Zij kregen 1 kind:

1. Naam: Gillis van den Houten.
Geboren: 1617 of 1618 te Renesse.


Josias Huwde op Vrijdag 20 April 1621 te Zierikzee voor de tweede keer, nu met:
Naam: Catharina Imans. (Catharina Yemansdr.) (Catharijnken Yemans)
Weduwe uit Zierikzee.Josias was één der grondleggers van het Piëtisme.

Josias was door zijn huwelijk met de regenten van die tijd verwant waardoor de regering
hem en andere piëtisten levenslang de hand boven het hoofd werd gehouden.

Van Josias zijn 3 geschriften bekend:
1. "Korten wegh of Catechismus", later, in 1637, door Voetius herdrukt als "Biecht-
boecxken der Christenen", in 1768 opnieuw uitgegeven als "De boetvaardige Christen"
en in 1690 en 1888 door Koelman uitgegeven als "Spiegel der wet".
2. "De Christelijcke land-man" uit 1620 (helaas niet bewaard gebleven).
3. "Salomo, dat is, vermaninghe aen die Christenen, die wt eenen eenvoudigen yver zich
aende syde vande genaemde Remonstranten houden, tot vereeninghe mett openbare
Ghereformeerde kercken" uit 1620.

Aardig om te weten:
In die tijd werd niet gesproken over de menstruatie van de vrouw, zeker niet bij de elite.
Op dit onderwerp lag een zwaar taboe.
Volgens zowel Katholieke als Protestante moralisten was sexuele omgang tijdens deze
periode verboden, maar sommigen laten het onderwerp geheel terzijde, terwijl anderen
het slechts in zeer bedekte termen behandelen. Cats spreekt heel kort over de "ongelege
stonden", terwijl de hervormde predikant Josias van Houten in zijn veelgelezen "Biecht-
boecxken", menstruatie aanduidt met de "kranckheydt" van de vrouw. In medische
kringen was het woordgebruik vrijer.Het enige dat tot nu toe over deze Gillis bekend is, is dat hij enige jaren een soort van
studiebeurs ontving van de Zierikzeese kerkeraad, vermoedelijk voor een
theologiestudie in Leiden (moet ik nog verder uitzoeken).


Met dank aan Coen van den Houten en Fred van Lieburg.

Terug naar de start pagina.
Name: Rev. Josias van den Houten.
Born: 1582 in Sluis.
Education: Student Theology in Leiden 1606.
Occupation: Reformed Preacher in Renesse and Noordwelle, from January 1609 - 1621,
Reformed Preacher in Zierikzee, October 1621 - 1623.
Deceased: January 1623 in Zierikzee at 41 years of age.
Parents: Rev. Gillis van den Houten and ?.

Married for the first time on Friday, Apriol 20, 1610 in Zierikzee with:
Name: Judith Jasonsd. Oudejans.
Born: in Zierikzee.
Daughter of: Jason Jansz Oudejans.
Occupation: pharmacist and grocer at the zuidzijde of the Appelmarkt in Zierikzee,
Govenor, Elder in 1610.

                        They had 1 child:

1. Name: Gillis van den Houten.
Born: in 1617 or in 1618 in Renesse.


Josias Married on Friday, April 20, 1621 in Zierikzee for the second time, now with:
Name: Catharina Imans. (Catharina Yemansdr.) (Catharijnken Yemans)
Widow from Zierikzee.Jasias was one of the founders of the Pietism.

Josias was by marriage related with the Regents of that time by which the government
protected him and other Pietism disciples for live.

Of Josias are 3 pieces of writing known:
1. "Korten wegh of Catechismus", later, in 1637, by Voetius reprinted as "Biecht-
boecxken der Christenen", in 1768 published again as "De boetvaardige Christen"
and in 1690 and 1888 published by Koelman as "Spiegel der wet".
2. "De Christelijcke land-man" from 1620 (unfortunately not preserved).
3. "Salomo, dat is, vermaninghe aen die Christenen, die wt eenen eenvoudigen yver zich
aende syde vande genaemde Remonstranten houden, tot vereeninghe mett openbare
Ghereformeerde kercken" from 1620.The only thing we know about Gillis is that he had a sort of study allowance from the
consistory of Zierikzee, probable for his theology study in Leiden (I have to sort that
out later).


Thanks to Coen van den Houten and Fred van Lieburg.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie