In het einde van de 16e eeuw bestond er nog een familie "van den Houte" in
Zierikzee, waarin het goud- en zilversmidsberoep werd uitgeoefend.

Naam
: Nicolaas Dirkse van den Houte.
Geboren: te Iperen.
Beroep: Goudsmid.
Poorter te Zierikzee sinds Vrijdag 23 Juni 1589.
Overleden: in 1599 te Zierikzee.
Ouders: ???

Ondertrouw: Zondag 26 Maart 1589 te Zierikzee:
Naam: Catharina Adriaansdr. Poelvoet.
Geboren: te Zierikzee.
Overleden: in 1641 te Zierikzee.
Zij hertrouwde met:
Naam: Jan Sarragon.
Beroep: Goudsmid.

                        Nicolaas en Catharina kregen o.a.:

Naam: Adriaen van den Houte.
Geboren: (geschat) 1593 te Zierikzee.
Beroep: Goudsmid.
Kreeg op Zondag 10 Mei 1615 attestatie voor zijn huwelijk met:
(bron: trouwboeken Nederduitsch Gereformeerde Gemeente 1578-1810 Zierikzee).
Naam: Susanneken Balthens de Smidt.
Geboren: te Middelburg.
Zij kregen dochter:
Naam: Catharina van den Houte.
Gedoopt: Zondag 6 Februari 1622 te Zierikzee.
Getuigen: Jan Moens, Jan Sarragon, Grietken van de Willigen.
(bron: Doopboeken Nederduitsch Gereformeerde Gemeente 1582-1654 Zierikzee).
Dat Adriaen een kind is van Nicolaas en Catharina is nog niet zeker.
Maar gezien zijn beroep, naamgeving van zijn dochter en de namen van de getuigen
heb ik hem hier bij gezet.

Naam: Grietje van den Houte. (Gryetgen Claes van den Houte)
Gedoopt: Zondag 6 Augustus 1595 te Zierikzee.
Huwde op Dinsdag 17 Januari 1617 te Zierikzee met:
Naam: Anthonis Pieterse van der Willigen. (Anthonis Pieterse van der Wilgen)
Gedoopt: Zondag 21 April 1591 te Zierikzee.
Beroep: Goudsmid en Graveur van gedenkpenningen en andere platen.
Woonde in de Meelstraat in het huis "Roomen", nu B 368.
Overleden: buiten Zierikzee tussen 1637 en 1640.
Ouders: Pieter Hermansz. en Janneken Jacobs.
                        Zij kregen 6 kinderen:
         1. Naam: Niclaes van der Willigen.
         Geboren: ± Maart 1619 te Zierikzee.
         Overleden: op jonge leeftijd te Zierikzee.
         2. Naam: Catarina van der Willigen.
         Gedoopt: Zondag 28 Augustus 1622 te Zierikzee.
         Overleden: op jonge leeftijd te Zierikzee.
         3. Naam: Niclaes van der Willigen.
         Gedoopt: Dinsdag 19 September 1623 te Zierkzee.
         Beroep: eerst Goudsmid, later bode te Den Haag.
         Overleden: tussen 1671 en 1678.
         Ging in ondertrouw op Zondag 18 Augustus 1647 met:
         Naam: Catharina Gillisdr. van der Hant.
         Weduwe van Dinant, wonende te Rotterdam.
         4. Naam: Caterijnken van der Willigen.
         Gedoopt: Dinsdag 1 Oktober 1624 te Zierikzee.
         5. Naam: Cristijntgen van der Willigen.
         Gedoopt: Zondag 23 November 1625 te Zierikzee.
         Overleden: in 1660 te Zierikzee.
         Huwde op Dinsdag 16 Mei 1645 te Zierikzee met:
         Naam: Daniël Verbrugge.
         Gedoopt: te Haamstede.
         Beroep: Glazenmaker.
         Ouders: Abraham Verbrugge en Loontje Jacobs.
         Daniël hertrouwde in September 1661 te Zierikzee met:
         Naam: Helena van Dortmont.
         6. Naam: Herman van der Willigen.
         Gedoopt: Donderdag 13 Mei 1627 te Zierikzee.

Afstammelingen van Nicolaas van den Houte gingen blijkbaar naar
Middelburg, vanwaar de zilversmid Abraham van den Houte begin 18e
eeuw weer naar Zierikzee terug kwam.
Naam: Abraham van den Houte.
Beroep: Zilversmid, Plaatwachter (toeziener op de verscheping van  bieren 1716-1721).
Overleden: in 1743 te Zierikzee.
In 2 huwelijken kreeg hij 9 kinderen die allen heel jong stierven.

Bron: De vroedschap van Zierikzee, van de tweede helft der 16de eeuw
tot 1795 van P. D. de Vos.

Terug naar de start pagina.
In the late 16th century there was another family "van den Houte" in Zierikzee,
where the gold and silversmith appeal was pursued.

Name: Nicolaas Dirkse van den Houte.
Born: in Iperen.
Occupation: Goldsmith.
Freeman (poorter) in Zierikzee since Friday, June 23, 1589.
Deceased: in 1599 in Zierikzee.
Parents: ???

Intention to marriage: Sunday, March 26, 1589 in Zierikzee with:
Name: Catharina Adriaansdr. Poelvoet.
Born: in Zierikzee.
Deceased: in 1641 in Zierikzee.
She remarried:
Name: Jan Sarragon.
Occupation: Goldsmith.

                        Nicolaas and Catharina had:

Name: Adriaen van den Houte.
Born: (estimated) 1593 in Zierikzee.
Occupation: Goldsmith.
Received on Sunday, May 10, 1615 attesting to his marriage with:
(Source: Dutch Reformed Church marriage records 1578-1810 Zierikzee).
Name: Susanneken Balthens de Smidt.
Born: in Middelburg.
They had daughter:
Name: Catharina van den Houte.
Baptized: Sunday, February 6, 1622 in Zierikzee.
Witnesses: Jan Moens, Jan Sarragon, Grietken van de Willigen.
(Source: Dutch Reformed Church 1582-1654 Baptism Books Zierikzee).
That Adriaen a child is of Nicholas and Catharina is not sure yet.
But given his profession, his daughters name and the names of the witnesses,
I have put him here.

Name: Grietje van den Houte. (Gryetgen Claes van den Houte)
Baptized: Sunday, August 6, 1595 in Zierikzee.
Married on Tuesday, January 17, 1617 in Zierikzee with:
Name: Anthonis Pieterse van der Willigen. (Anthonis Pieterse van der Wilgen)
Baptized: Sunday, April 21, 1591 in Zierikzee.
Occupation: Goldsmith and Engraver of commemorative and other plates.
Lived in the Meelstraat in the house "Roomen", now B 368.
Deceased: outside Zierikzee between 1637 and 1640.
Parents: Pieter Hermansz. and Janneken Jacobs.
                        They had 6 children:
         1. Name: Niclaes van der Willigen.
         Born: ± March 1619 in Zierikzee.
         Deceased: at a young age in Zierikzee.
         2. Name: Catarina van der Willigen.
         Baptized: Sunday, August 28, 1622 in Zierikzee.
         Deceased: at a young age in Zierikzee.
         3. Name: Niclaes van der Willigen.
         Baptized: Tuesday, September 19, 1623 in Zierikzee.
         Occupation: first Goldsmith, then messenger in Den Haag.
         Deceased: between 1671 and 1678.
         Married on Sunday, August 18, 1647 with:
         Name: Catharina Gillisdr. van der Hant.
         Widow of Dinant, living in Rotterdam.
         4. Name: Caterijnken van der Willigen.
         Baptized: Tuesday, October 1, 1624 in Zierikzee.
         5. Name: Cristijntgen van der Willigen.
         Baptized: Sunday, November 23, 1625 in Zierikzee.
         Deceased: in 1660 in Zierikzee.
         Married on Tuesday, May 16, 1645 in Zierikzee with:
         Name: Daniël Verbrugge.
         Baptized: in Haamstede.
         Occupation: Glazier.
         Parents: Abraham Verbrugge and Loontje Jacobs.
         Daniël remarried in September 1661 in Zierikzee with:
         Name: Helena van Dortmont.
         6. Name: Herman van der Willigen.
         Baptized: Thursday, May 13, 1627 in Zierikzee.

Descendants of Nicholaas van den Houte apparently went to
Middelburg, where the silversmith Abraham van den Houte early 18th
century returned to Zierikzee.
Name: Abraham van den Houte.
Occupation: Silversmith, Plate Watchman (watchman of the shipping of beers
1716-1721).
Deceased: in 1743 in Zierikzee.
In two marriages he had nine children who all died very young.

Source: The town council of Zierikzee, the second half of the 16th
century to 1795 by P. D. de Vos.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie